දයාබරිය.......  

Posted by AncientGlory

දයාබරිය,

අපි ශුශ්ක වූ පරිච්චේද නැමති
කාන්තාර බිම්ද තරණය කල යුතුම වෙමු
මන්ද යත්
පූර්ණත්වය ඇත්තේ එබිම් අවසානයෙහිය
ශීත සෘතු දිනයන් බලා
අපේ හදවත් නැමති හිරු එළිය
සිනාසෙයි නම්
හදවත් මතුයෙහි මතු පිබිදෙන
වසන්ත කුසුම් ගැන
සැක කරන්න්නේ මන්ද?

-උපුටාගත් කවියකි, (කොහෙන්ද කියා මතක නැත )

This entry was posted on Sunday, May 02, 2010 and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments